Zasady etyczne oraz wyznanie wiary

W co wierzymy: Wyznanie Wiary sieci ISSAC:

Wierzymy w Boga Ojca, Pana i stwórcę, którzy stworzył mężczyzn i kobiety na swoje podobieństwo, nadając im tożsamość, wartość i godność; i w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Zbawiciela mężczyzn i kobiet, który poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie powołuje ich na swoich uczniów, którzy będą podążać za Jego panowaniem i przykładem; oraz w Ducha Świętego, który uzdalnia mężczyzn i kobiety do życia w mocy Bożej według swojego Słowa i chwały.

Zasady etyczne sieci ISAAC

Członkowie oraz Zrzeszone Sieci zobowiązane są do:

Przestrzegania Zasad Wiary

Podpisania Wyznania Wiary sieci ISAAC, na potwierdzenie swego oddania zasadom biblijnej chrześcijańskiej wiary oraz do przestrzegania tych zasad i prawd w życiu osobistym, służbie oraz zarządzaniu finansami.

Osobistej uczciwości

Przestrzegania w życiu osobistym oraz publicznym, tych aspektów oraz wartości, których sami nauczają w kwestii wiary, postaw chrześcijańskich, współczucia, posłuszeństwa oraz służby.

Przejrzystości w służbie

Członkowie zobowiązani są do prowadzenia wszystkich działań zgodnie z wysokimi standardami moralnymi, etycznymi oraz zasadami przejrzystości finansowej. Liderzy zobowiązują się do poddania pod nadzór właściwej Rady, natomiast osoby indywidualne ponoszą odpowiedzialność przed swoim pastorem bądź duszpasterzem.

Budowania relacji

Mając świadomość, że służba jest wynikiem relacji, członkowie będą dążyć do budowania relacji i dobrej współpracy z tymi, którym pomagają, innymi służbami oraz organizacjami cieszącymi się dobrą reputacją.

Realizowania powołania

Pozostawiania wiernym osobistemu Bożemu powołaniu oraz współpracy z innymi podmiotami po to, aby zapewnić pomoc ludziom potrzebującym, bądź skierować ich tam, gdzie otrzymają bardziej skuteczną pomoc.

Postawy sługi

Uznania, że przywództwo przede wszystkim wyraża się w usługiwaniu, stąd członkowie zobowiązują się by służyć i wyposażać tych, do których powołał ich Bóg.

Odpowiedzialności za powierzone środki

Uznania, że pracownicy, wolontariusze i sponsorzy są darem od Boga, oraz wzięcia odpowiedzialności za przejrzystość finansową, właściwy nadzór, okazywanie wdzięczności i trafne określanie potrzeb, działań i wsparcia, a także za właściwe wykorzystanie powierzonych środków.

Poszanowania praw klienta

Stawiania jasnych granic w kontaktach z „klientami”, będąc świadomym potencjału leżącego w relacji terapeutycznej/pomagający-potrzebujący. Członkowie zobowiązują się do nieangażowania w działania, które mogłyby zaspokajać ich osobiste potrzeby bądź potrzeby ich organizacji kosztem własnych klientów. Członkowie nie będą angażować się, ani tolerować nadużyć emocjonalnych, finansowych, fizycznych, słownych, seksualnych ani duchowych.

Profesjonalizmu

Poszanowania dla poufności klienta oraz jego wyborów, a także odmiennych sposobów pracy innych organizacji.